http://iiap.sci.am
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ENG ARM RUS
ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ
  ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ   ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐ
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
  Գլխավոր տեղեկություններ
Պարբերականի մասին
Խմբագրական խորհուրդ
Ցուցումներ հեղինակների համար
Հետադարձ կապ
  Արխիվ
2018 (Ժող. 49)
2017 (Ժող. 47, 48)
2016 (Ժող. 45, 46)
2015 (Ժող. 43, 44)
2014 (Ժող. 41, 42)
2013 (Ժող. 39, 40)
2012 (Ժող. 36, 37, 38)
2011 (Ժող. 35)
2010 (Ժող. 33, 34)
2009 (Ժող. 32)
2008 (Ժող. 30, 31)
2007 (Ժող. 28, 29)
2006 (Ժող. 25, 26)
2005 (Ժող. 24)
2004 (Ժող. 23)


  Ժողովածու37

Տպագրվում է ՀՀ ԳԱԱ և ԵՊՀ ԻԱՊԻ Գիտական խորհրդի 2012թ. մարտի 29-ի N 12-03/1 նիստի որոշման հիման վրա:

Աշխատությունների սույն պրակը նվիրվում է ֆիզիկա–մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդուարդ Աշոտի Դանիելյանի հիշատակին:


XXXVII պրակի պատասխանատուներ
Ե. Ա. Հարությունյան, Ն. Ա. Աջաբյան, Փ. Մ. Հակոբյան, Ա. Զ. Հովհաննիսյան


Բովանդակություն
 1. M. Haroutunian, L. Ter-Vardanyan and A. Muradyan (Upper and Lower Bounds of Biometric Identification E-Capacity)
 2. T. Margaryan (On the Shannon Cipher System with Correlated Source Outputs and Guessing Wiretapper Eavesdroping through a Noisy Channel)
 3. E. Haroutunian, P. Hakobyan and F. Hormozi nejad (On Two-stage Logarithmically Asymptotically Optimal Testing of Multiple Hypotheses Concerning Distributions from the Pair of Families)
 4. S. Vardanyan (On Maximal Dead-end Recognizing Systems in the Class of Two-Element Subsets Concerning Operations of Intersection and Complement)
 5. N. Afshar (Sphere Packing Bound for E-capacity of Secrecy Leakage of the Broadcast Channel With Confidential Messages)
 6. L. Minasyan (An Algorithm of Digital Image Interpolation)
 7. M. Khachatryan (Least Squares Fitting with Cubic Splines)
 8. S. Manukian (Some Algebraical and Logical Properties of Two-dimensional Arithmetical Sets Representable in Presburger’s System)
 9. A. Jivanyan (A New Approach to Receipt-Free E-Voting)
 10. G. Khachatrian and N. Malkhasyan (Overview of Methods of Biometric Based Key Protection)
 11. A. Khachaturian (Optimal Permissible Placement by the Height of the Transitive Directed Tree with One Root)
 12. G. Karapetyan (Modification of FSE Method Based on Coefficients of Homogeneity)
 13. A. Khachaturian (Necessary Conditions for Optimal Permissible Placement by the Height of the Transitive Directed Tree with One Root (part second))
Copyright ©ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ